Koi bhi vishesh karya aavesh ya sheeghrata mein nahi karna chahiye